Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Zasady i tryb  udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania zostały szczegółowo unormowane w Ustawie z dnia  25  lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016.352 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 5 Ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016.352) Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego:

1)   udostępnionych w systemie teleinformatycznym, a w szczególności na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego lub w centralnym repozytorium informacji publicznej, o którym mowa w art. 9a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34),

2)   przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

 

Zasady udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania będącej w posiadaniu Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

I. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej (http://bip.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/), zwany dalej „BIP NoOSG”;
 • udostępniona w inny sposób niż w BIP NoOSG (np. zamieszczona w serwisie internetowym Komendy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz w wydawnictwach wprowadzonych do obrotu zawierających informacje publiczne);
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

II. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:

1.w odniesieniu do informacji publicznych udostępnianych w BIP NoOSG oraz serwisie internetowym:

W przypadku, gdy dla danej informacji publicznej udostępnionej w „BIP NoOSG” nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania zobowiązane są do:

 • poinformowania o źródle uzyskania informacji w postaci dopisku o treści „Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej”,
 • poinformowania o czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
 • udostępniania innym użytkownikom informacji wyłącznie w pierwotnie pozyskanej formie,
 • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
 • nie modyfikowania pozyskanej informacji publicznej

 

2. w odniesieniu do informacji publicznych udostępnianych na wniosek:

W przypadku informacji publicznych udostępnianych na wniosek, Komendant Nododrzańskiego Oddziału SG określi warunki udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekaże je wnioskodawcy.

III. Udostępnianie informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania na wniosek

1. Udostępnianie informacji publicznych w celu ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach, gdy:

 • informacja publiczna nie została udostępniona w „BIP NoOSG”, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania,

albo

 • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczna na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;

 

Wniosek może być złożony w formie dokumentu papierowego na adres:

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

ul. Poprzeczna 1

66-600 Krosno Odrzańskie

lub w formie dokumentu elektronicznego za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej utworzonej w BIP NoOSG (http://bip.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/).

2. Wniosek zawiera w szczególności:

 • nazwę podmiotu zobowiązanego;
 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym,

3. W przypadku nie spełniania warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków wraz z pouczeniem, że ich nie usunięcie w  terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

4. Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

 IV. Opłata za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ponownego wykorzystania bezpłatnie.

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu  ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej w sposób i formie określonych we wniosku o ponowne wykorzystywanie  informacji publicznej oraz inne czynniki, jakie mogą być brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych zgodnie z art. 17 ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.2016.352), a w szczególności:

 • koszty materiałów wykorzystanych do wykonania wydruków lub kserokopii;
 • koszty elektronicznych nośników informacji;
 • koszty pracy dodatkowej związanej z przygotowaniem informacji w celu ponownego wykorzystywania;
 • koszty przekazania informacji publicznej.

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie. Decyzje dotyczące wysokości poniesionych kosztów podejmowane będą odrębnie do złożonego wniosku. 

V. Środki prawne przysługujące wnioskodawcy w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania,  określenia warunków  ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty 

1.      Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.  Sprzeciw składa się do Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania  informacji publicznej lub o wysokości opłat w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2.      W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

3.      Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), z tym że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny oraz za wykorzystywanie utworu lub bazy danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystywania utworu lub bazy danych przysługujące Komendantowi Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Metryczka

Data publikacji 14.09.2016
Data modyfikacji 06.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena CIEŚLIK
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Wojdan WOI
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Wojdan
do góry