Informacja na temat procedur kontroli legalności zatrudnienia

PODSTAWA PRAWNA
Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 13a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej
(Dz.U.2019 r., poz.147 t.j.) do zadań Straży Granicznej należy przeprowadzanie kontroli legalności
wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez
cudzoziemców, powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom.
Kontrolę wykonywania ww. zadań reguluje ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży
Granicznej (Dz. U. 2019 r., poz. 147 t.j.), ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
(Dz.U. 2019 r., poz. 1292 t.j.), ustawa dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. 2018 r., poz. 2096 t.j.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie przeprowadzania przez
funkcjonariuszy Straży Granicznej kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców,
prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzenia wykonywania pracy
cudzoziemcom (Dz. U. 2009 r. nr 36, poz. 284).


ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY KONTROLI
Zgodnie z art. 10d ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej kontrolę
przestrzegania przepisów dotyczących legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców,
prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzenia wykonywania
pracy cudzoziemcom przeprowadzają funkcjonariusze Straży Granicznej pełniący służbę
w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej.
Kontrolą mogą być objęci pracodawcy, przedsiębiorcy niezatrudniający pracownika i inne
instytucje, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących
wspomnianego zakresu osoby fizyczne.
PRZEBIEG KONTROLI


Wspomniana kontrola jest co do zasady kontrolą planowaną.
Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców kontrola działalności
przedsiębiorcy jest, co do zasady, planowana i przeprowadzana po uprzednim dokonaniu analizy
prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej.
Analiza obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko
naruszenia przepisów jest największe.
Ww. analizy nie stosuje się m.in. do kontroli przedsiębiorcy w przypadku, gdy organ kontroli
poweźmie uzasadnione podejrzenie zagrożenia życia lub zdrowia, popełnienia przestępstwa lub

wykroczenia, przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub innego naruszenia

prawnego zakazu lub niedopełnienia prawnego obowiązku - w wyniku wykonywania działalności
gospodarczej objętej kontrolą.
Ponadto, organ Straży Granicznej jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli działalności
gospodarczej w celu sprawdzenia wykonania wezwania, o którym mowa w art. 21a ust. 1,
zobowiązania, o którym mowa w art. 21a ust. 2, lub weryfikacji powiadomienia, o którym mowa
w art. 21a ust. 5 lub 6 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
Na proces kontroli składają się:
1. doręczenie zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli,
2. doręczenie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli,
3. przebieg kontroli,
4. czas trwania kontroli,
5. zakończenie kontroli,
6. środki odwoławcze.
1. DORĘCZENIE ZAWIADOMIENIA O ZAMIARZE WSZCZĘCIA KONTROLI
Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców organ kontroli jest
obowiązany zawiadomić przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli (nie dotyczy m.in. kontroli
wobec działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie obejmującym sprzedaż
dokonywaną poza punktem stałej lokalizacji - sprzedaż obwoźna i obnośna na targowiskach
w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych).
Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni
od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie
wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga
ponownego zawiadomienia. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed
upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia
Doręczenie zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, następuje:
‒ za pokwitowaniem za pośrednictwem operatora pocztowego,
‒ osobiście przez funkcjonariusza Straży Granicznej lub
‒ przez inne upoważnione osoby lub organy.
Zgodnie z art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców zawiadomienie
o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera:
‒ oznaczenie organu,
‒ datę i miejsce wystawienia,
‒ oznaczenie przedsiębiorcy,
‒ wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli,
‒ imię i nazwisko oraz podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego
stanowiska lub funkcji.
Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się w przypadkach określonych w art.
48 ust. 11 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców tj. m.in. w sytuacji gdy:
‒ przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa
lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub
wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia;
‒ podmiot kontrolowany nie przebywa w miejscu zamieszkania lub zameldowania
będącego siedzibą firmy lub miejscem prowadzenia działalności;
‒ przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby lub doręczanie pism
na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione.
‒ Kontrola jest przeprowadzana wyłącznie w celu sprawdzenia wykonania wezwania,
o którym mowa w art. 21a ust. 1, zobowiązania, o którym mowa w art. 21a ust. 2, lub
weryfikacji powiadomienia, o którym mowa w art. 21a ust. 5 lub 6 ustawy.


2. DORĘCZENIE UPOWAŻNENIA DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI
Funkcjonariusze Straży Granicznej kontrolę legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców,
prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzenia wykonywania
pracy cudzoziemcom przeprowadzają na podstawie upoważnienia wystawionego przez
właściwego komendanta Straży Granicznej (nie dotyczy m.in. kontroli wobec działalności
gospodarczej przedsiębiorców w zakresie obejmującym sprzedaż dokonywaną poza punktem
stałej lokalizacji - sprzedaż obwoźna i obnośna na targowiskach w rozumieniu art. 15 ust. 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych).
Upoważnienie powinno zawierać:
‒ wskazanie podstawy prawnej,
‒ oznaczenie organu kontroli,
‒ datę i miejsce wystawienia,
‒ imię i nazwisko funkcjonariusza Straży Granicznej uprawnionego do przeprowadzenia
kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej,
‒ oznaczenie przedsiębiorcy objętego kontrolą,
str. 4/10
‒ określenie zakresu przedmiotowego kontroli,
‒ wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli,
‒ imię, nazwisko oraz podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego
stanowiska lub funkcji,
‒ pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.
Dokument, który nie spełnia powyższych wymagań, nie stanowi podstawy do przeprowadzenia
kontroli. Ponadto, zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu.
Upoważnienie funkcjonariusze Straży Granicznej okazują przed rozpoczęciem kontroli.
W przypadku podejrzenia, że przepisy w powyższym zakresie nie są przestrzegane i okoliczności
faktyczne uzasadniają niezwłoczne podjęcie kontroli - kontrolę przeprowadza się na podstawie
legitymacji służbowych. W takim przypadku upoważnienie doręcza się:
‒ w przypadku przedsiębiorców - nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia
wszczęcia kontroli,
‒ w pozostałych przypadkach - nie później niż w terminie 7 dni od podjęcia kontroli.
W przypadku kontroli na podstawie legitymacji służbowych, kontrolowany ma obowiązek
wskazać adres do doręczeń. W razie braku takiego adresu lub gdy wskazany adres okazał się
nieprawdziwy upoważnienie złożone do akt kontroli uznaje się za doręczone.


3. PRZEBIEG KONTROLI
1. Przed rozpoczęciem kontroli funkcjonariusze okazują kontrolowanemu, osobie upoważnionej
do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw albo pracownikowi
kontrolowanego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz znaki identyfikacyjne, podają
stopnie, imiona i nazwiska albo okazują legitymacje służbowe w sposób umożliwiający
podmiotowi kontrolowanemu ich odczytanie i zanotowanie zakresu kontroli, numerów
legitymacji, organu, który je wydał, nazwisk funkcjonariuszy oraz informują kontrolowanego
o jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli.
W przypadku zaistnienia konieczności niezwłocznego podjęcia kontroli na podstawie
legitymacji służbowych, funkcjonariusze okazują legitymacje w sposób określony powyżej,
podają stopnie, imiona i nazwiska oraz podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli.
2. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego oraz w innych miejscach wykonywania
pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej, a także w miejscu przechowywania wszelkich
dokumentów związanych z zatrudnieniem, powierzeniem pracy lub prowadzeniem działalności
gospodarczej.
Za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być
przeprowadzane również w siedzibie organu kontroli, jeżeli może to usprawnić prowadzenia
kontroli.
3. W toku kontroli funkcjonariusze Straży Granicznej wzywają podmiot kontrolowany do okazania,
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zażądania, dokumentów dotyczących legalności
wykonywania pracy przez cudzoziemca, prowadzenia działalności gospodarczej przez
cudzoziemca, powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, a w szczególności:
‒ zezwolenia na pracę wydanego przez właściwy organ;
‒ oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi/oświadczenia
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
‒ umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej;
‒ dokumentów potwierdzających uzyskanie przez cudzoziemca prowadzącego działalność
gospodarczą wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej;
‒ dokumentu podróży wraz z dokumentem uprawniającym do pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca prowadzącego działalność gospodarczą –
w przypadku kontroli prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemca.
4. Kontrolowany ma obowiązek:
‒ umożliwić przeprowadzenie kontroli;
‒ niezwłocznie okazać kontrolującemu książkę kontroli (nie dotyczy m.in. kontroli wobec
działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie obejmującym sprzedaż
dokonywaną poza punktem stałej lokalizacji - sprzedaż obwoźna i obnośna na
targowiskach w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych);
‒ w wyznaczonym terminie udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu
kontroli;
‒ dostarczać dokumenty oraz umożliwić sporządzanie ich kopii;
‒ zapewnić funkcjonariuszom warunki do pracy, w tym w miarę możliwości udostępnić
samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów;
‒ uczestniczyć w przeprowadzaniu oględzin miejsc wykonywania pracy;
‒ poświadczać zgodność odpisów i wyciągów oraz kserokopii z dokumentów
dostarczonych kontrolującym.
5. Osoby upoważnione do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw,
pracownicy kontrolowanego, osoby współdziałające z kontrolowanym oraz inne osoby
przebywające w miejscu przeprowadzania kontroli mogą złożyć funkcjonariuszom
kontrolującym ustne lub pisemne oświadczenia dotyczące przedmiotu kontroli.
6. Podczas przeprowadzania kontroli funkcjonariusze Straży Granicznej mają prawo do:
‒ swobodnego poruszania się po terenie jednostki kontrolowanego bez obowiązku
uzyskiwania przepustki oraz są zwolnieni z obowiązku poddania się rewizji osobistej;
‒ kontrolowania dokumentów związanych z zatrudnieniem, powierzeniem pracy lub
prowadzeniem działalności gospodarczej oraz sporządzania ich kopii;
‒ ustalania tożsamości osób przebywających w miejscu przeprowadzania kontroli;
‒ przesłuchiwania osób podejrzewanych o naruszenie przepisów dotyczących legalności
wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez
cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom;
‒ żądania udzielania wyjaśnień od osób przebywających w miejscu przeprowadzania
kontroli;
‒ dokumentowania czynności kontrolnych z wykorzystaniem środków audiowizualnych;
‒ korzystania z pomocy biegłych i specjalistów;
‒ dokonywania oględzin miejsc wykonywania pracy, w szczególności w celu ustalenia
liczby miejsc pracy.
Zgodnie z art. 225 §2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny osobie uprawnionej
do kontroli w zakresie inspekcji pracy lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub
utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.


4. CZAS TRWANIA KONTROLI
Kontrola przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać terminów
zawartych w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r Prawo przedsiębiorców tj.:
1. w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców - 12 dni roboczych,
2. w odniesieniu do małych przedsiębiorców - 18 dni roboczych,
3. w odniesieniu do średnich przedsiębiorców - 24 dni roboczych,
4. w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców - 48 dni roboczych.
Powyższe nie dotyczy m.in. kontroli wobec działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie
obejmującym sprzedaż dokonywaną poza punktem stałej lokalizacji - sprzedaż obwoźna
i obnośna na targowiskach w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych oraz sytuacji gdy przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla
przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu
przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego
popełnienia.

Kontrola działalności gospodarczej przeprowadzana przez organ Straży Granicznej w celu
sprawdzenia wykonania wezwania, o którym mowa w art. 21a ust. 1, zobowiązania, o którym
mowa w art. 21a ust. 2, lub weryfikacji powiadomienia, o którym mowa w art. 21a ust. 5 lub 6 nie
jest objęta zakazem:
 prowadzenia kontroli równoległej (art. 54 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.
Prawo przedsiębiorców);
 kontroli powtórnej (art. 58 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo
przedsiębiorców).


5. ŚRODKI ODWOŁAWCZE
Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca może
wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej
czynności kontrolnych, którymi naruszają dyspozycje przepisów art. 48, art. 49, art. 50 ust. 1 i 5,
art. 51 ust. 1, art. 54 ust. 1, art. 55 ust. 1 i 2 oraz art. 58 ustawy Prawo przedsiębiorców.
Sprzeciw wymaga uzasadnienia i wnosi się go w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli
przez organ kontroli lub wystąpienia przesłanki do wniesienia sprzeciwu. Wniesienie sprzeciwu
powoduje wstrzymanie czynności kontrolnych (z chwilą doręczenia kontrolującemu
zawiadomienia o wniesieniu sprzeciwu) oraz biegu czasu trwania kontroli (od dnia wniesienia
sprzeciwu do dnia zakończenia postępowania wywołanego jego wniesieniem).
Organ kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprzeciwu rozpatruje go i wydaje
postanowienie o odstąpieniu czynności kontrolnych bądź ich kontynuowaniu.
Na takie postanowienie przedsiębiorcy przysługuje zażalenie w terminie 3 dni od dnia otrzymania
postanowienia. Rozstrzygnięcie zażalenia następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego
wniesienia.
Nierozpatrzenie sprzeciwu bądź zażalenia w terminie jest równoznaczne w skutkach z wydaniem
przez organ Straży Granicznej postanowienia uznającego słuszność wniesionego zastrzeżenia.
Wniesienie sprzeciwu nie jest dopuszczalne m.in. w przypadku:
‒ gdy przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu
przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego
lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia;
‒ kontroli wobec działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie obejmującym
sprzedaż dokonywaną poza punktem stałej lokalizacji - sprzedaż obwoźna
i obnośna na targowiskach w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych.

6. ZAKOŃCZENIE KONTROLI
Po przeprowadzeniu kontroli, w przypadku gdy kontrola nie wykazała żadnych uchybień
sporządzana jest notatka z kontroli, która powinna zawierać w szczególności:
‒ datę i miejsce sporządzenia notatki;
‒ dane kontrolowanego obejmujące nazwę (firmę) lub imię i nazwisko, adres (siedzibę)
oraz numer REGON, KRS lub NIP;
‒ wynik kontroli;
‒ podpis funkcjonariusza sporządzającego notatkę.
Natomiast, ustalenia kontroli w sytuacji gdy przeprowadzona kontrola wykazała uchybienia –
opisuje się w protokole kontroli, który powinien zawierać w szczególności:
‒ stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza oraz numer jego legitymacji służbowej;
‒ datę i miejsce sporządzenia protokołu kontroli;
‒ datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
‒ miejsce przeprowadzenia kontroli;
‒ dane kontrolowanego obejmujące nazwę (firmę) lub imię i nazwisko, adres (siedzibę) oraz
numer REGON, KRS lub NIP;
‒ opis okoliczności uzasadniających przeprowadzenie kontroli;
‒ opis skontrolowanych dokumentów i zezwoleń z podaniem ich numeru, okresu ważności
oraz organu, który dokument lub zezwolenie wydał;
‒ wynik kontroli;
‒ podpis funkcjonariusza sporządzającego protokół kontroli;
‒ podpis kontrolowanego lub adnotację o przyczynach jego braku.
Kopia ww. protokołu jest niezwłocznie przekazywana podmiotowi kontrolowanemu, celem
zapoznania się z wynikami kontroli i złożenia podpisu. Kontrolowany ma prawo zgłosić przed
podpisaniem protokołu kontroli zastrzeżenia do ustaleń zwartych w protokole w terminie 7 dni
od dnia otrzymania kopii protokołu.
W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, dokonujący kontroli mają obowiązek niezwłocznego
ustosunkowania się do nich oraz przekazania kontrolowanemu na piśmie informacji o sposobie
rozpatrzenia zastrzeżeń.

7. Instytucja „Prawa do popełnienia błędu”
Jeżeli w wyniku kontroli organ stwierdzi naruszenie przepisów prawa wobec początkującego
przedsiębiorcy tj. osoby fizycznej, która działa na podstawie wpisu do CEIDG, która naruszyła przepisy
prawa zw. z wykonywaną działalnością gospodarczą w okresie 12 miesięcy od dnia podjęcia
działalności gospodarczej po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia
jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i w wyniku tego naruszenia organ wszczyna postępowanie
mandatowe lub postępowanie w sprawie nałożenia lub wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej,
wówczas przed nałożeniem na takiego przedsiębiorcę ww. grzywny/kary funkcjonariusz/organ jest
obowiązany wezwać przedsiębiorcę, w drodze postanowienia, do usunięcia stwierdzonych naruszeń
prawa oraz ich skutków (o ile wystąpiły) w wyznaczonym przez siebie terminie.
W przypadku drobniejszych naruszeń, które skutkowałyby nałożeniem grzywny w drodze mandatu
karnego organ może zastosować uproszczoną procedurę, polegającą na odebraniu od przedsiębiorcy
pisemnego oświadczenia, w którym zobowiąże się on do usunięcia stwierdzonych naruszeń prawa
i ich ew. skutków w wyznaczonym przez funkcjonariusza terminie. Odmowa złożenia
ww. oświadczenia, skutkuje brakiem obowiązku, po stronie organu, do skierowania odrębnego
wezwania w drodze postanowienia. W takim przypadku przedsiębiorca nie będzie mógł skorzystać
z „prawa do popełnienia błędu”.
Usunięcie przez przedsiębiorcę stwierdzonych naruszeń oraz ich ew. skutków w określonym terminie
powoduje, że przedsiębiorca podlega karze za popełnione wykroczenie.
Przedsiębiorca może uniknąć wymierzenia kary grzywny w drodze mandatu karnego również
w sytuacji jeżeli w trakcie 12-miesięcznego okresu – dobrowolnie (z własnej woli) - usunie naruszenia
prawa (…) jeszcze przed oficjalnym wezwaniem organu lub złożeniem pisemnego oświadczenia.
Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest powiadomienie o tym fakcie właściwego organu,
przedstawiciela organu lub funkcjonariusza.
Możliwość skorzystania z instytucji „prawa do popełnienia błędu” dotyczy wyłącznie tych rodzajów
naruszeń, które powodują wszczęcie wskazanych w przepisach ustawy - Prawo przedsiębiorców
postępowań tj. mandatowego albo w sprawie nałożenia lub wymierzenia administracyjnej kary
pieniężnej. Jeśli przepisy prawa przewidują poważniejsze sankcje, ww. rozwiązanie nie może zostać
zastosowane.
Zgodnie z art. 21a ust. 8 ustawy Prawo przedsiębiorców instytucji „prawo do popełnienia błędu”
nie stosuje się m.in. w przypadku, gdy:
str. 10/10
 naruszenie dotyczy przepisów prawa, które zostały naruszone przez przedsiębiorcę w
przeszłości, lub
 naruszenie przepisów prawa jest rażące, lub
 nie jest możliwe usunięcie naruszeń przepisów prawa lub gdy wywołały one
nieodwracalne skutki, lub
 konieczność nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego albo nałożenia lub
wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej wynika z ratyfikowanej umowy
międzynarodowej albo bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej,
lub
 naruszenie przepisów prawa polega na wykonywaniu działalności gospodarczej pomimo
braku uzyskania wymaganych prawem koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru
działalności regulowanej lub na działaniu bez uzyskania wcześniejszej zgody, zezwolenia
lub pozwolenia właściwego organu na to działanie, jeżeli przepisy przewidują obowiązek
ich uzyskania, lub na działaniu niezgodnym z taką zgodą, zezwoleniem lub pozwoleniem.

Metryczka

Data publikacji 21.02.2017
Data modyfikacji 06.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Robert SWITACZ
Osoba udostępniająca informację:
Piotr WOJDAN WOI
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Wojdan
do góry