Dostęp do zasobów archiwalnych - BIP - Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Udostępnienie materiałów archiwalnych Straży Granicznej do celów naukowych, badawczych, publicystycznych i innych reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. z dnia 20 września 2011 r.).

 

Tryb występowania o udostępnienie zasobów archiwalnych

 

Materiały archiwalne udostępnia się na podstawie pisemnego zgłoszenie zainteresowanego. Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji – jeżeli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel;

  2. nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości jej upoważnionego przedstawiciela, któremu mają być udostępnione materiały archiwalne – jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;

  3. wskazanie materiałów archiwalnych lub określenie tematu, którego one dotyczą;

  4. określenie celu udostępnienia materiałów archiwalnych;

  5. proponowany sposób udostępnienia materiałów archiwalnych.

    Do zgłoszenia załącza się upoważnienie dla przedstawiciela.

Ponadto, do zgłoszenia należy załączyć potwierdzenie faktu prowadzenia prac o wskazanej tematyce lub pismo polecające właściwej w tym zakresie instytucji lub osoby.

Kierownik Archiwum Straży Granicznej działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Komendanta Głównego SG po rozpatrzeniu wniosku, udostępnia przedmiotowe materiały.

Zgodnie z posiadanym prawem może również:

  1. odmówić lub ograniczyć udostępnianie albo reprodukowanie materiałów archiwalnych ze względu na ich zły stan fizyczny, ewentualnie żądanie przez zgłaszającego/wnioskodawcę materiałów archiwalnych wykraczających poza tematykę prowadzonych badań;

  2. ustalić maksymalną liczbę jednostek archiwalnych, jaka może być udostępniona jednej osobie w ciągu dnia.

 

Metryczka

Data publikacji 16.06.2011
Data modyfikacji 21.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Eliza Lisiak
Osoba udostępniająca informację:
Eliza Lisiak WOI
Osoba modyfikująca informację:
Eliza Lisiak
do góry