Obsługa osób niesłyszących

Obsługa osób niesłyszących, niedosłyszących i głuchoniewidomych w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej.

Informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) Nadodrzański Oddział Straży Granicznej udostępnia osobom doświadczającym (trwale lub okresowo) trudności w komunikowaniu się, zwanym dalej „osobami uprawnionymi” następujące usługi umożliwiające, bądź wspierające kontakt z funkcjonariuszami/pracownikami Oddziału:

  • korzystanie z poczty elektronicznej,
  • przesyłanie faksów,
  • kontakt telefoniczny (za pośrednictwem osoby przybranej*).

*zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach

Dodatkowo, istnieje możliwość skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza PJN (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) lub SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych). Chęć skorzystania z tego rodzaju świadczenia należy zgłosić w terminie co najmniej 3 dni roboczych poprzedzających datę planowanej wizyty w Oddziale, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej, za pośrednictwem:

- poczty tradycyjnej (3 dni robocze liczone od dnia otrzymania pisma):

adres do korespondencji:

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

ul. Poprzeczna 1

66-600 Krosno Odrzańskie

- poczty elektronicznej:

komendant.noosg@strazgraniczna.pl

- faksu: 68 358 2701 (sekretariat Komendanta Oddziału).

 

Prośba o wizytę/spotkanie w Oddziale powinna zawierać:

  • dane personalne osoby uprawnionej (imię, nazwisko, adres do korespondencji),
  • sposób kontaktu z osobą uprawnioną (numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej),
  • dane osoby przybranej (jeśli dotyczy),
  • cel wizyty/przedmiot rozmowy,
  • wybraną metodę komunikowania się (PJN, SJM, SKOGN).

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia w postaci zapewnienia usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika we wskazanym w zgłoszeniu terminie, Oddział zobowiązany jest do poinformowania osoby uprawnionej o zaistniałym fakcie (wraz z podaniem uzasadnienia), z równoczesnym wskazaniem propozycji innych możliwych terminów wizyty/spotkania, bądź innej metody/sposobu kontaktu.

WAŻNE:

Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się:

Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.”

Metryczka

Data publikacji 27.05.2015
Data modyfikacji 02.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Alicja Winiarska
Osoba udostępniająca informację:
Alicja Winiarska Sekcja Prezydialna Wydziału Koordynacji Działań
Osoba modyfikująca informację:
Alicja Winiarska
do góry