Rejestry i ewidencje

REJESTRY I EWIDENCJE prowadzone w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej

REJESTRY I EWIDENCJE
1. Dokumentacja ochony ochrony obiektów.
2. Książka kontroli osób zatrzymanych.
3. Ewidencja pomocnicza osób odwiedzanych.
4. Książka ewidencji sprzętu oddanego do depozytu dyżurnego operacyjnego.
5. Ewidencja szczegółowych sprawdzeń osób przebywających PPDOZ.
6. Ewidencja kwitów depozytowych.
7. Książka ewidencji osób zatrzymanych, osadzonych w pomieszczeniach.
8. Książka wizyt lekarskich.
9. Skorowidz osób zatrzymanych.
10. Ewidencja nakazów przyjęcia, wydania, przekazania oraz zwolnienia osób zatrzymanych.
11. Książka pomocnicza próśb i pism osadzonych cudzoziemców.
12. Ewidencja pomocnicza osób którym przydziela się widzenia.
13. Ewidencja nakazów.
14. Książka wysłanych powiadomień.
15. Wykaz studiujących.
16. Rejest legitymacji służbowych.
17. Rejestr wniosków dot. równoważnika pieniężnego.
18. Książka kontroli stacji szyfrowej.
19. Wykaz osób upoważnionych do podpisywania szyfrofaxów.
20. Książka punktów do rozkazu.
21. Książka wyjazdów służbowych.
22. Książka wyjazdów pojazdów służbowych.
23. Rejestr prowadzonych postępowań dyscyplinarnych.
24. Książka postępowania dyscyplinarne w służbach mundurowych.
25. Książka ewidencji nakazów osadzenia.
26. Rejestr dokumentów usprawiedliwiających nieobecność funkcjonariusza.
27. Ewidencja wystawionych kart rozliczeniowych.
28. Ewidencja kandydatów do służby i pracy.
29. Książka ewidencji przyjętych legitymacji służbowych.
30. Książka ewidencji legitymacji służbowych.
31. Książka ewidencji znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy SG.
32. Ewidencja kandytatów do służby.
33. Książka rozmów kadrowych.
34. Książka sprzętu ppoż.
35. Rejestr dowodów obrotów materialnych.
36. Książka konserwacji hydrantów.
37. Rejestr gaśnic.
38. Rejestr sprzętu saperskiego.
39. Rejestr zawartych umów.
40. Książka ewidencji sprzętu kwaterunkowego.
41. Rejestr wydanych dowodów technicznych pojazdów.
42. Skorowidz numerów rejestracyjnych.
43. Rejestr opału.
44. Księga kontowa.
45. Książka ewidencji opału w użytkowaniu.
46. Rejestr not księgowych.
47. Księga kontowa rezerwy.
48. Rejestr wniosków i postanowień dot. zwolnień cudzoziemców.
49. Rejestr korespondencji urzędowej dostarczanej cudzoziemcom przebywającym
w SodC NoOSG.
50. Ewidencja pomocnicza przedmiotów wydanych dla cudzoziemców oddziału męskiego.
51. Ewidencja udostępnienia materiałów jawnych niearchiwalnych.
52. Ewidencja wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
53. Rejestr szkolenia z ochrony danych osobowych.
54. Ewidencja wniosków związanych z udostępnieniem informacji publicznej.
55. Rejestr zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji
niejawnych.
56. Książka ewidencji sprzętu i materiałów trwałych.
57. Rejestr dostaw i usług budowlanych.
58. Rejestr dowodów obrotów materiałowych narzędzia.
59. Rejestr dowodów obrotów materiałowych – jednorazówka gospodarczy.
60. Rejestr dowodów obrotów materiałowych saperski ppoż.
61. Rejestr badań technicznych pojazdów.
62. Książka kontroli prac niebezpiecznych pod względem pożar.-alarm.
63. Rejestr zawartych umów, zamówień, dostaw.
64. Książka ewidencji sprzętu do naprawy.
65. Rejestr dowodów rozliczenia materiałów.
66. Rejestr wykonywanych obsług technicznych i napraw sprzętu transportowego.
67. Rejestr zleceń.
68. Książka kontroli doraźnych BHP.
69. Książka prac pożarowo niebezpiecznych.
70. Rejestr zaświadczeń funkcjonariuszy – instruktaż stanowiskowy.
71. Rejestr czynników szkodliwych.
72. Rejestr szkód prowadzonych w WTiZ.
73. Rejestr wypadków przy pracy.
74. Rejestr wypadków w związku z pełnieniem służby.
75. Rejestr zachorowań na choroby zawodowe.
76. Rejestr prac i funkcjonariuszy narażonych na działanie szkodliwych czynników.
77. Ewidencja szkolenia wstępnego z zakresu BHP.
78. Rejestr zaświadczeń funkcjonariuszy.
79. Rejestr decyzji odszkodowawczych.
80. Rejestr wydanych decyzji związanych z prawem do lokalu mieszkalnego.
81. Rejestr wniosków o zwrot kosztów dojazdu.
82. Rejestr kaucji mieszkaniowych.
83. Rejestr wniosków o przydział lokalu mieszkalnego.
84. Rejestr teczek lokali mieszkalnych.
85. Rejestr lokali mieszkalnych.
86. Księga wizytacji stanowisk pracy.
87. Książka ewidencji wydanej do służby broni i sprzętu.
88. Książka kart mundurowych.
89. Rejestr kart wyposażenia osobistego funkcjonariuszy w NoOSG.
90. Księga wizytacji stanowisk pracy.
91. Rejestr dostawy usług i robót budowlanych.
92. Rejestr decyzji w sprawie równoważnika za remont lokalu mieszkalnego.
93. Księga środków trwałych.
94. Książka pracy technika kryminalistyki.
95. Ewidencja prac fotograficznych i daktyloskopii.
96. Rejestr umów.
97. Książka ewidencji mienia.
98. Rejestr kart realizacji inwestycji.
99. Rejestr zasobu geodezyjnego terenów zamkniętych NoOSG.
100. Ewidencja nieruchomości.
101. Rejestr szkód.
102. Rejestr zamówień publicznych.
103. Rejestr wydanych decyzji administracyjnych.
104. Rejestr przychodów.
105. Rejestr asygnat.
106. Rejestr zakupów.
107. Rejestr ewidencji narzędzi pracowników.
108. Rejestr kart materiałowych.
109. Książka ewidencji sprzętu materiałów w jednostce użytkowej.
110. Książka ewidencji pracowników posiadających zezwolenie na kierownie pojazdami.
111. Rejestr rachunków z zamówień publicznych.
112. Książka ewidencji najmu nieruchomości.
113. Księga druków ścisłego zarachowania.
114. Księga mienia wojskowego.
115. Rejestr wpływających zapytań ze strony niemieckiej.
116. Rejestr opinii.
117. Rejestr spraw sądowych.
118. Rejestr wydanych upoważnień Zespołowi Audytu Wewnętrznego.
119. Rejestr teczek akt postępowań sprawdzających.
120. Rejestr teczek akt postępowań przygotowawczych.
121. Rejestr odmownie wydanych poświadczeń bezpieczeństwa.
122. Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa.
123. Rejestr zapytań.
124. Rejestr decyzji i postanowień.
125. Rejestr skarg i wniosków.
126. Księga główna ewidencji MPS.
127. Dziennik korespondencji dotyczący sprawdzeń.
128. Księga gabinetu zabiegowego.
129. Książka przyjęć ambulatoryjnych.
130. Rejestr kart flota.
131. Rejestr wydanych upoważnień.
132. Rejestr kart materiałowych.
133. Książka obrotu materiałami szkoleniowymi.
134. Książka ewidencji napraw uzbrojenia.
135. Książka konserwacji sprzętu.
136. Rejestr próbek szkoleniowych.
137. Księga dowodów rzeczowych środków odurzających.
138. Rejestr otrzymanych rachunków.
139. Rejestr dowodów materiałowych.
140. Książka ewidencji paliwa i sprzętu.
141. Książka ewidencji depozytu ogumienia.
142. Książka ewidencji zleceń napraw odpłatnych.
143. Książka ewidencji zleceń napraw gwarancyjnych.
144. Rejestr zamówień publicznych.
145. Rejest zrealizowanych wniosków.
146. Księga towarów zabezpieczonych w trybie art. 308 kpk.
147. Książka mienia służbowego.
148. Ewidencja postępowań dyscyplinarnych, czynności wyjaśniających i rozmów
dyscyplinarnych.
149. Rejestr rozstrzygnięć w sprawach dyscyplinarnych funkcjonariuszy NoOSG.
150. Rejestr dokumentów usprawiedliwiających nieobecność funkcjonariusza.
151. Księga druków ścisłego zarachowania.
152. Rejestr szkoleń wstępnych z zakresu ochrony ppoż.
153. Książka ewidencji stanów żywieniowych.
154. Rejestr kart ewidencyjnych do wczasów o dopłatę do wypoczynku.
155. Rejestr upoważnień mandatowych.
156. Rejest mandatowych.
157. Książka opisu przebiegu linii granicy.
158. Rejestr wydanych legitymacji pełnomocnika granicznego i upoważnień.
159. Rejestr upoważnień wydanych przez Komendanta NoOSG.
160. Dziennik korespondencji oświadczeń majątkowych.
161. Księga przekazanych opinii psychologicznych.
162. Zameldowania w obiektach Straży Granicznej.
163. Ewidencja osób tymczasowo zakwaterowanych w pokojach internatowych i gościnnych.
164. Rejestr upoważnień do przeprowadzania kontroli w komórkach i PSG.
165. Książka kontroli.
166. Rejestr pełnomocnictw udzielonych przez Komendanta NoOSG.
167. Książka doręczeń.
168. Książka wyznacznia funkcjonariuszy Poczty Specjalnej do konwojowania.
169. Rejestr wydanych zaświadczeń uprawniających do kierowania pojazdami SG.
170. Rejestr udostepnień i wypożyczenia akt w Archiwum Zakładowym.
171. Rejestr spisów zdawczo-odbiorczych.
172. Ewidencja zasobu archiwalnego.
173. Rejestr protokołów brakowania dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem
,,Bc".
174. Książka protokołów akt zniszczonych Straży Granicznej.
175. Spis akt przekazanych do Archiwum SG.
176. Dziennik ewidencji szyfrofaksów.
177. Wykaz poświadczeń funkcjonariuszy i pracowników.
178. Dziennik działań administratora sieci teleinformatycznych.
179. Wykaz osób upoważnionych, wyznaczonych przez kierowników komórek do odbioru
korespondencji.
180. Dokumentacja w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania
środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych w skład, której wchodzą
w szczególności:
1) Rejestr dzienników ewidencji i teczek,
2) Dziennik korespondencji – akty normatywne Komendanta NoOSG,
3) Dziennik korespondencji – akty normatywne KGSG,
4) Kartoteka wydanych dokumentów: skorowidz rejestrów i rejestr wydanych
dokumentów,
5) Wykaz przesyłek nadanych,
6) Książka doręczeń przesyłek miejscowych,
7) Karta zapoznania się z dokumentem,
8) Spis akt przekazanych,
9) Spis zawartości teczki/depozytu,
10) Przegląd dokumentów zbioru,
11) Karta kontrolna,
12) Wykaz depozytów,
13) Rejestr wydanych przedmiotów.
181. Dokumentacja w sprawie zasad funkcjonowania kancelarii, obiegu informacji jawnych w
Straży Granicznej w skład, której wchodzą w szczególności:
1) Książka rejestrów teczek dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych,
2) Skorowidz rejestrów,
3) Dziennik ewidencji nośników informacji,
4) Rejestr wydanych dokumentów,
5) Książka doręczeń przesyłek miejscowych,
6) Książka ewidencji pieczęci, stempli i referentek.
7) Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą: jawne (wchodzące),
8) Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą: jawne (wychodzące),
9) Dziennik korespondencji - faxy wchodzące,
10) Dziennik korespondencji - faxy wychodzące,
11) Rejestr upoważnień,
12) Dziennik rozkazów personalnych,
13) Dziennik próśb,
14)Dziennik wniosków cudzoziemców.

Metryczka

Data publikacji 05.08.2014
Data modyfikacji 17.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewelina Makarewicz
Osoba udostępniająca informację:
Eliza Lisiak WOI
Osoba modyfikująca informację:
Eliza Lisiak
do góry