Podstawy prawne działania - Status prawny - BIP - Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Podstawy prawne działania

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 147, ze zm.):
„Art. 6. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi oddziały Straży Granicznej, uwzględniając nadanie im nazwy, określenie siedziby oraz terytorialnego zasięgu działania.
2. Komendant Główny Straży Granicznej, w drodze zarządzenia:
1) tworzy i znosi placówki oraz dywizjony, a także określa ich terytorialny zasięg działania;
2) określa liczbę i rodzaj etatów w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej;

3) określa szczegółowy zakres zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizację Komendy Głównej, komend oddziałów, placówek i dywizjonów.”

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 370) zm. rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zniesienia niektórych oddziałów Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej (Dz. U. poz. 342):
„§ 1. Tworzy się następujące oddziały Straży Granicznej: (...)
5) Nadodrzański Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, obejmujący województwa: dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie;”.
[* Nadodrzański Oddział Straży Granicznej został utworzony z dniem 1 czerwca 2009 roku, na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej (Dz.U. Nr 71 poz. 615); obejmował wóczas obszar województw lubuskiego oraz wielkopolskiego.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zniesienia niektórych oddziałow Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałow Straży Granicznej (Dz. U. Nr 160 poz. 1273) z dniem 1 października 2009 r. obszar oddziału został rozszerzony o wchodzące w skład województwa dolnośląskiego powiaty: bolesławiecki i zgorzelecki, a z dniem 1 stycznia 2010 r. o wchodzące w skład wojewodztwa zachodniopomorskiego powiaty: choszczeński, drawski, goleniowski, gryfiński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki, szczecinecki, świdwiński, wałecki, miasto na prawach powiatu Szczecin oraz obszar morskich wód wewnętrznych na rzece Odrze na północ od granicy morskiego portu handlowego Szczecin do linii prostej łączacej brzegi Zalewu Szczecińskiego, przechodzącej przez boję „TN-C” północnego toru podejściowego do portu Trzebież i stawę „N” na wyspie Chełminek.
Na podstawie aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zniesienia niektórych oddziałów Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej (Dz. U. poz. 342) z dniem 16 października 2013 r. ochraniany dotychczas przez oddział obszar województwa zachodniopomorskiego został przekazany Morskiemu Oddziałowi Straży Granicznej, a z dniem 16 listopada 2013 r. oddział objął ochroną cały obszar województwa dolnośląskiego.]


Zarządzenie nr 52 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim (Dz. Urz. KGSG poz. 72, ze zm.).

Zarządzenie nr 119 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów (Dz. Urz. KGSG poz. 108, ze zm.).

Metryczka

Data publikacji 14.09.2016
Data modyfikacji 02.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Alicja Winiarska
Osoba udostępniająca informację:
Alicja Winiarska Sekcja Prezydialna Wydziału Koordynacji Działań
Osoba modyfikująca informację:
Alicja Winiarska
do góry