Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców
ul. Poprzeczna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
sodc.no@strazgraniczna.pl

Kontakt:
KIEROWNIK ZMIANY STRZEŻONEGO OŚRODKA
tel. 68 358 21 41
Sekcja Obsługi Administracyjnej Cudzoziemców SOdC tel. 68 358 23 49, fax 68 358 27 38 

 

 

Kierownictwo Ośrodka:

Naczelnik Wydziału - Kierownik Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców
tel. 68 358 2200
Zastępca Naczelnika Wydziału tel. 68 358 2256
   


Osoby wyznaczone do kontaktu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zewnętrznymi:
 

  • Naczelnik i Zastępca Naczelnika

 

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim powstał 1 stycznia 2009 roku na mocy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2008 roku. Strzeżony Ośrodek jest komórką organizacyjną Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

W strzeżonym ośrodku mogą przebywać cudzoziemcy zgodnie z postanowieniem sądu, którzy zostali zatrzymani przez uprawnione organy na podstawie przepisów ustawy o cudzoziemcach, a w szczególności za usiłowanie lub przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom, uchylających się od wykonania decyzji o wydaleniu, przebywających na terytorium RP bez wymaganych dokumentów, wykonujących pracę bez odpowiedniego zezwolenia. W Strzeżonym ośrodku mogą być również umieszczeni cudzoziemcy będący w procedurze o nadanie statusu uchodźcy na terytorium RP, a naruszający przepisy ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.

Cudzoziemiec po przyjęciu do strzeżonego ośrodka jest pouczany w zrozumiałym dla niego języku, o przysługujących mu prawach i obowiązkach oraz zapoznawany jest z przepisami regulującymi pobyt w strzeżonym ośrodku.
Cudzoziemcy poruszają się po terenie ośrodka w czasie i miejscach wyznaczonych przez kierownika ośrodka. Stały nadzór nad cudzoziemcami sprawuje służba dyżurna ośrodka.
Cudzoziemiec umieszczony w strzeżonym ośrodku ma zapewnioną opiekę medyczną i wyżywienie zgodne z wymaganiami religijnymi i kulturowymi.

Jednym z podstawowych praw cudzoziemca umieszczonego w strzeżonym ośrodku jest możliwość posiadania przedmiotów kultu religijnego, wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych. Do dyspozycji cudzoziemców zostało wyznaczone specjalne pomieszczenie do wykonywania praktyk religijnych.

Czas wolny cudzoziemców zagospodarowują funkcjonariusze prowadzący zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. W ramach zajęć prowadzona jest między innymi nauka języka polskiego. Cudzoziemcy poznają podstawowe słownictwo i zwroty pozwalające na porozumiewanie się ze służbą dyżurną oraz zgłaszanie swoich próśb i wniosków związanych z pobytem w strzeżonym ośrodku. Po zakończeniu każdego cyklu szkoleniowego przeprowadzany jest test sprawdzający wiedzę cudzoziemców. Ponadto w celu integracji cudzoziemców oraz wprowadzenia form współzawodnictwa organizowane są turnieje i zawody sportowe. Zwycięzcy otrzymują drobne upominki co mobilizuje osadzonych do uczestnictwa w nich. Mając na uwadze różnego rodzaju potrzeby cudzoziemców, czasem ich skomplikowaną sytuację życiową administracja ośrodka organizuje spotkania z różnymi instytucjami pozarządowymi działającymi na rzecz cudzoziemców.

Cudzoziemcy podczas pobytu w strzeżonym ośrodku mają prawo do dokonywania zakupów z własnych środków finansowych. Mogą to to być m.in. artykuły żywnościowe i przedmioty osobistego użytku służące do utrzymania higieny osobistej oraz posiadania ich w pokoju dla cudzoziemców.

PAPIEROSY, TYTOŃ ORAZ PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE BEZ WZGLĘDU NA FORMĘ PAKOWANIA NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE CUDZOZIEMCOM UMIESZCZONYM W STRZEŻONYM OŚRODKU LUB ARESZCIE DLA CUDZOZIEMCÓW. POWYŻSZE DOTYCZY PRODUKTÓW PRZESYŁANYCH W PACZKACH JAK RÓWNIEŻ PRZEKAZYWANYCH W TRAKCIE WIDZENIA Z CUDZOZIEMCEM.


 

Metryczka

Data publikacji 14.11.2013
Data modyfikacji 05.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Galon
Osoba udostępniająca informację:
Anna Galon
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Potocki
do góry